ระบบยืม-คืนพัสดุ

สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระเบียบการยืม-คืนพัสดุ

  1. ติดต่อเพื่อยืมพัสดุล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
    1. ฝ่ายพัสดุและ สพจ.: Line official SMCU BORROW (https://lin.ee/tsfxuhW)
  2. ติดต่อตกลงวันที่คืนพัสดุทุกครั้งก่อนนำมาคืน
  3. ยืมพัสดุได้ไม่เกิน 14 วัน
  4. หากยืมพัสดุเกินวันที่ตกลงกันไว้ โปรดแจ้งล่วงหน้าและชี้แจงเหตุผล
  5. เมื่อคืนพัสดุแล้ว ต้อง “ถ่ายรูป” การคืนพัสดุเป็นหลักฐานลงในรูปแบบที่กำหนดไว้
หมายเหตุ: ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ชั้นปี เบอร์โทร และ/หรือ ไลน์ไอดี จะถูกนำไปใช้ระบุตัวตนเพื่อติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการยืมพัสดุเท่านั้น
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของเว็บไซต์นี้ จะมีเพียงอุปนายกผู้ดูแลพัสดุ ประธานฝ่ายสวัสดิการและพัสดุ และประธานฝ่ายถ่ายภาพและสื่อประสม สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
ระบบจะทำการลบธุรกรรมการยืมอุปกรณ์ของท่านภายใน 3 เดือนนับจากวันยืม หากท่านต้องการลบข้อมูลล่วงหน้าหรือต้องการยกเลิกคำยินยอมการให้ข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อฝ่ายสวัสดิการและพัสดุ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านช่องทางในข้อ 1

Login ด้วยบัญชี docchula.com